تگ کنونیکال و اهمیت آن در سئو

ماهیت و کاربردهای تگ کنونیکال و چگونگی به‌کارگیری آن، همچنین در ادامه این مطلب نحوه اعمال rel=”canonical را به‌تفصیل شرح می‌دهیم. تعریف نسخ صفحات تکراری یا حدوداً تکراری و یا همسان به کمک بخشی از کد HTML به‌وسیله تگ کنونیکال (rel=”canonical”) صورت می‌گیرد. بایستی به‌وسیله تگ‌های کنونیکال محرز شود که کدام محتوا، محتوای نسخه اصلی […]